• $3.99

Publisher Description

मनाच्याखुपअवस्थाआहेतआणित्यायाकवितांमधूनव्यक्तहोतात…खुपदानिराशावादीकविताआणिलगेचआशावादीमाणूसयाचासमतोलयाकवितांमधूनसाधलागेलाआहे…खुपदाआसक्तीफोलआहेअसंवाटतंआणिविरक्तकवितावाचनातयेतील…प्रेमहेचंआयुष्यआहे,असंजाणवेल;तरकधीईश्वरशाश्वतआहेअसंवाटेल…बऱ्याचहिंदीभाषेतीलकविता,शायरीअचानकयापुस्तकाचेस्वरूपबदलतात…भावनांनासमजण्यासाठीकोणतीहीभाषाआडयेतनाही…फक्तमनहवंअसतं….तेहीप्रेमानेभरलेलं….एवढंचखरं

GENRE
Fiction & Literature
RELEASED
2020
June 30
LANGUAGE
MR
Marathi
LENGTH
210
Pages
PUBLISHER
Notion Press
SELLER
Notion Press Media Private Limited
SIZE
25.6
MB