• $5.99

Publisher Description

टॉममोनाघन...डॉमिनोजपिझ्झायाआजजगभरविस्तारलेल्यापिझ्झाच्याफास्टफूडसाखळीचासंस्थापक...टॉमचंकष्टमयबालपण...‘मरिनकोअर’मधीलनिवृत्तीनंतरझालेलीआर्थिकफसवणूक...त्याच्याभावानेआणलेलापिझ्झास्टोअरचालवण्याचाप्रस्ताव...हाव्यवसायकरतानाहीअनंतअडचणींचाकरावालागलेलासामना...मात्र,त्याअडचणींनातोंडदेतसुरूकेलेलंपिझ्झास्टोअर...त्यातूनएकामोठ्यापिझ्झा-साखळीचीझालेलीनिर्मिती...दरतीनतासांनीजगातकुठेतरीसुरूहोणारी‘डॉमिनोज’चीशाखा...अशाप्रकारेजगभरझालेलाविस्तार...तरअशीआहेटॉमचीयशोगाथा‘पिझ्झाटायगर’...प्रेरणादायकआणिवाचनीय

GENRE
Biographies & Memoirs
RELEASED
2019
September 1
LANGUAGE
MR
Marathi
LENGTH
417
Pages
PUBLISHER
Mehta Publishing House
SELLER
Sunil Mehta
SIZE
6.4
MB