• $2.99

Publisher Description

बाह्रवटापुस्तकहरुभन्दाअगाडिकप्तानकुरोपृथ्वीमाआईन्।योमंगलग्रहबाटआएकीकप्तानकुरोकोबाह्रवटापुस्तकश्रृंखलाहरुकोअन्तिमपुस्तकहो।कुरोलेसंसारलाईदूरसञ्चारकोरुपमाशान्तकुराकानीगर्नसिकाइन्।बालबालिकाहरुलेउनलाईधेरैमनपराउँछन्।कप्तानकुरोलेशान्तकुराकानीविचारगोष्ठीद्वाराजेउनलेआफूलाईपछ्याउनेसम्पूर्णकोनिमित्तसोच्दथिन्त्योसिकाइन्।केसहीरकेगलतभन्नेकुरासिकाइन्।पढाईकिनमहत्वपूर्णछभन्नेकुरापनिउनलेसिकाइन्।उनलेसंसारलाईकसरीप्रदूषणलाईकमगर्नेरयुद्धनिर्मूलपार्नेभन्नेकुरासिकाइन्।उनलेजीउनकोलागिपाठसिकाईन्।योपुस्तकउनकोअन्तिमपाठहो।उनकोकामपृथ्वीमाछ।
उनकोपहिलोपुस्तकसाठीभाषाहरुमाछन्।उनकोपुस्तकहरुकार्टुनशैलीमारमनोरञ्जनात्मकपुस्तकहरुमाफैलिएकोछ।
योअन्तिमपुस्तकमाउनलेबालबालिकाहरुलाईआफ्नासाथीहरुकसरीछान्ने, कसरीअसलबन्नेभन्नेकुरासिकाएकीछिन्।अबउनीजानुपर्छ।योनिकैनैमनरुनेएपिसोडहो।उनलेपृथ्वीछोड्छिन्।उनलेविशेषगरीउनकोसाथीजोनरउसकोपरिवारलाईसम्झिनेछिन्।उनीनिकैदुःखीछिन्।जबउनीअन्तरीक्षमाउत्रिन्छिन्, कसैलेउनलाईपर्खिरहेकोपाउँछिन्।उसकोनामजरोनहुन्छ।उनलेजरोनलाईपृथ्वीमाआउनुभन्दाअगाडिदेखिनैचिनेकीहुन्छिन्।त्यसपश्चातउनीहरुअर्कोअद्भूतकार्यमालाग्छन्।
(पछिल्लोसमयमाकुरोरजरोनसँगैभएकोकुरालाईअध्ययनगर्नसिक्वेटसश्रृंखलाकोअर्थसिन्ड्रोममिनीसिरीजमाहेर्नुहोस्।)

GENRE
Sci-Fi & Fantasy
RELEASED
2019
September 26
LANGUAGE
NE
Nepali
LENGTH
1
Page
PUBLISHER
Nick Broadhurst
SELLER
Smashwords, Inc.
SIZE
2.8
MB

More Books by Nick Broadhurst