• $2.99

Publisher Description

आजच्यासामाजिकसमस्याविविधकारणांनीनिर्माणझालेल्याआहेत.एकीकडेजीवनयांत्रिकआणिम्हणूनचसर्वस्वीअर्थप्रधानहोऊपाहतआहे.दुसरीकडेसमतेचेनिशाणसर्वसामाजिकक्षेत्रांतजोरजोरानेफडफडूलागलेआहे.अशावेळीजेजीवनविषयककूटप्रश्नउत्पन्नहोतात,त्यांचीउत्तरेगोड,गुळगुळीतशेवटअसणार्यागोष्टीनी,स्वप्नरंजनावरआधारलेल्यातत्त्वज्ञानानेकिंवाआत्मवंचनाकरूनघेणार्यासांस्कृतिकविचारांनीदेतायेणारनाहीत.....विषमतेवरआधारलेल्यासध्याच्यासमाजरचनेतल्याअगदीढोबळअशानीतिनियमांनासुद्धापांयाखालीतुडवूनजोपैसासंपादनकेलाजातो,त्याच्याकडेमाणुसकीचीचाडअसणार्यासमाजानेतिरस्कारानेचपाहिलेपाहिजे......आपलाझगडायंत्राशीनसूनविषमतेलाअंधपणेसाहाय्यकरणार्यायांत्रिकसंस्कृतीशीआहे...

GENRE
Fiction & Literature
RELEASED
1944
January 1
LANGUAGE
MR
Marathi
LENGTH
135
Pages
PUBLISHER
Mehta Publishing House
SELLER
Sunil Mehta
SIZE
1.5
MB

More Books by V.S. Khandekar