• $2.99

Publisher Description

‘साहित्यप्रतिभा-सामर्थ्यआणिमर्यादा’हावि.स.खांडेकरांचाव्यक्तिकेंद्रित;परंतुसाहित्याच्याअंगानेलिहिलेलासमीक्षात्मकलेखसंग्रहहोय.यातखांडेकरांनीआपल्यापूर्ववसमकालीननाटककार,कवी,कथाकारअसलेल्यासुहृदसाहित्यिकांच्यावाङ्मयवव्यक्तिविचारांचीप्रज्ञावप्रतिभाअशादुहेरीअंगानेस्वागतशीलपणेपरंतुनीरक्षीरन्यायविवेकीसमीक्षाकेलीआहे.समकालीनांविषयीचीआस्थाव्यक्तकरणारेहेलेखनसुहृदांचेव्यक्तिगतववाङ्मयीनयोगदानअधोरेखितकरते,तेगुण-दोषांसकट!म्हणूनप्रज्ञावंतसाहित्यिकांचीप्रतिभामूल्यांकितकरण्याचावस्तुपाठसमजूनयाटीकालेखनाकडेपाहिलेजाते.स्वागतशील,आस्वादकसमीक्षालेखनाचाआदर्शज्यांनाअनुसरायचाअसेल,त्यांना‘प्रतिमाआणिप्रतिभा’प्रतिदर्शठरावा.

GENRE
Fiction & Literature
RELEASED
2015
January 1
LANGUAGE
MR
Marathi
LENGTH
149
Pages
PUBLISHER
Mehta Publishing House
SELLER
Sunil Mehta
SIZE
1.7
MB

More Books by V.S. Khandekar