భగవద్గీత - ఇతర దేవుళ్ళు - Telugu

ఇతర దేవుళ్ళని మనము పూజించ వచ్చా?

    • 3.5 • 19 Ratings

Publisher Description

మనకు ఇష్టమైన వేర్వేరు దేవుళ్ళను పూజించవచ్చునా? సర్వ సృష్టిని సృష్టించిన ఆ దేవాది దేవుడిని ఆరాధించక వేరే దేవతలను ఆరాధించిన వారి ఆత్మల పరిస్తితిఏమిటి? ఇటువంటి అనేక విషయములు భగవద్గీతలో విశదీకరించబడినవి. వాటి గురించి ఈచిన్న 12 పేజీల పుస్తకములో వివరించబడినవి.

GENRE
Religion & Spirituality
RELEASED
2016
May 3
LANGUAGE
TE
Telugu
LENGTH
12
Pages
PUBLISHER
Faith Scope
SELLER
Vasa Reddy
SIZE
493.7
KB

Customer Reviews

AbhiHyd ,

Just Garbage

Cherry-picked verses.. and bring them out of context and deviate the meaning.. pure garbage

More Books by Faith, Scope

2016
2016
2016
2016
2017
2017

Customers Also Bought

2017
2012
2001
2017
2014
2013