གསར་བརྗེ‪།‬

བཀག་སྡོམ་བྱས་པའི་བོད་ཀྱི་རིག་གནས་གསར་བརྗེའི་དྲན་ཐོ།

  • 3.8 • 13 Ratings

Publisher Description

རིག་གནས་གསར་བརྗེ་ནི་རྒྱ་ནག་གུང་བྲན་གཞུང་གིས་བཟོས་པའི་སྡུག་བསྔལ་གྱི་རྨ་ཁ་ཞིག་ཡིན་པས། དེའི་སྐོར་གྱི་ཡིག་ཆ་དང་འདྲ་པར་ཁག་ལ་གཏིང་ཟབ་པའི་ཞིབ་འཇུག་ཐད་བཀག་སྡོམ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ལ། ལྷག་པར་དུ་བོད་ནང་གི་རིག་གནས་གསར་བརྗེའི་སྐོར་ལ་དེ་བས་བཀག་སྡོམ་ཆེ་བ་ཡོད་པས། དེབ་འདིའི་ནང་བོད་ནང་གི་རིག་གནས་གསར་བརྗེའི་སྐོར་ལ་འདྲ་པར་དང་གནས་ཚུལ་དངོས་མཐོང་མྱོང་མཁན་མི་སྣ་ཁག་ལ་བཅའ་འདྲིའི་ལམ་ནས་ངོ་སྤྲོད་ཞིབ་ཕྲ་ཞུས་ཡོད།

 • GENRE
  History
  RELEASED
  2013
  February 1
  LANGUAGE
  EN
  English
  LENGTH
  241
  Pages
  PUBLISHER
  W-Freedom Books
  SELLER
  Jessica Qing Noble
  SIZE
  20.9
  MB

  More Books Like This

  2015
  2017
  2014
  2012
  2019
  2007

  More Books by Tsering Woeser

  2016
  2020
  2009
  2016
  2010

  Customers Also Bought

  2013
  2013
  2012
  2015