གསར་བརྗེ‪།‬

བཀག་སྡོམ་བྱས་པའི་བོད་ཀྱི་རིག་གནས་གསར་བརྗེའི་དྲན་ཐོ།

    • 3.7 • 12 Ratings

Publisher Description

རིག་གནས་གསར་བརྗེ་ནི་རྒྱ་ནག་གུང་བྲན་གཞུང་གིས་བཟོས་པའི་སྡུག་བསྔལ་གྱི་རྨ་ཁ་ཞིག་ཡིན་པས། དེའི་སྐོར་གྱི་ཡིག་ཆ་དང་འདྲ་པར་ཁག་ལ་གཏིང་ཟབ་པའི་ཞིབ་འཇུག་ཐད་བཀག་སྡོམ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ལ། ལྷག་པར་དུ་བོད་ནང་གི་རིག་གནས་གསར་བརྗེའི་སྐོར་ལ་དེ་བས་བཀག་སྡོམ་ཆེ་བ་ཡོད་པས། དེབ་འདིའི་ནང་བོད་ནང་གི་རིག་གནས་གསར་བརྗེའི་སྐོར་ལ་འདྲ་པར་དང་གནས་ཚུལ་དངོས་མཐོང་མྱོང་མཁན་མི་སྣ་ཁག་ལ་བཅའ་འདྲིའི་ལམ་ནས་ངོ་སྤྲོད་ཞིབ་ཕྲ་ཞུས་ཡོད།

GENRE
History
RELEASED
2013
February 1
LANGUAGE
EN
English
LENGTH
241
Pages
PUBLISHER
W-Freedom Books
SELLER
Jessica Qing Noble
SIZE
20.9
MB

More Books by Tsering Woeser

2016
2020
2009
2016
2010

Customers Also Bought

2016
2016
2013
2012
2013
2012