A BETTER INDIA A BETTER WORLD A BETTER INDIA A BETTER WORLD

A BETTER INDIA A BETTER WORLD

    • $3.99
    • $3.99

Publisher Description

लाखोभारतीयांसाठीनारायणमूर्तीहेएकआदर्शव्यक्तिमत्वआहे.केवळत्यांच्याऔद्योगिकक्षेत्रातीलकर्तृत्वआणिनेतृत्वामुळेनाही,तरमूल्याधिष्ठितवागणूकआणिव्यक्तिगतआचरणामुळेनारायणमूर्तीहेअवघ्यादेशासाठीआदर्शठरलेआहेत.तेजगासमोरभारताच्यानव्या,प्रगतिशीलचेहेयाचंप्रतिनिधित्वकरतात.त्यांनीदिलेल्याव्याख्यानांचाहासंचयेणाऱ्यापिढ्यांनामाहितीपर,प्रेरणादायकआणिमार्गदर्शकठरेलयाचीमलाखात्रीआहे.डॉ.मनमोहनसिंग,पंतप्रधान,भारतनारायणमूर्तीयांनीअनेकअडथळेपारकरूनहेदाखवूनदिलंआहेकी,भारतातजागतिकदर्जाच्या,मूल्याधिष्ठितकंपनीचीउभारणीकरणंशक्यआहे.मूर्तीच्यादूरदृष्टीआणिनेतृत्वामुळेनावीन्यआणिउद्योजकतेच्याजगातचमकआलीअखे,आपलीस्वत:कडेपाहण्याचीआणिजगाचीभारताकडेपाहण्याचीदृष्टीबदललीआहे.व्याख्यानांच्यायासंचाद्वारे,व्यवसायातीलमूल्यंआणिनेतृत्वगुणाचंमहत्वत्यांनीअधोरेखितकेलंआहे.बिलगेट्स,अध्यक्ष,संचालकमंडळ,मायक्रोसॉफ्टकॉर्पोरेशन.

GENRE
Fiction & Literature
RELEASED
2010
January 1
LANGUAGE
MR
Marathi
LENGTH
314
Pages
PUBLISHER
Mehta Publishing House
SELLER
Mehta Publishing House Private Limited
SIZE
1.5
MB