• $1.99

Publisher Description

"डॉ.जयसिंगरावपवारयांनीअनेकइतिहासपरिषदांच्याअध्यक्षपदावरूनकेलेल्याभाषणांचाहालेखसंग्रह....यामध्ये........महाराष्ट्रातीलगेल्याशेसव्वाशेवर्षांतीलइतिहास-संशोधनपरंपरेचाशोधतरघेतलागेलाआहेच,शिवायहीपरंपराअधिकगतिमानकशीहोईल,त्यासाठीइतिहासप्रेमींनीवअभ्यासकांनीकायकरायलाहवे,याचेदिग्दर्शनकेलेआहे....इतिहासाचेस्वरूपवव्याप्तीकशीअसते?....सामाजिकइतिहासाचेमहत्त्वकाय?....स्थानीयइतिहासाचेराष्ट्रीयइतिहासातस्थानकाय?...ऐतिहासिकवस्तूववास्तूयांच्याअक्षम्यउपेक्षेचीकारणमीमांसाकाय?....आपलाऐतिहासिकवारसाजतनकरण्यासाठीआपणकायकरावयासहवे?....इतिहासाचेशिक्षकइतिहासप्रेमीयांचीयांसंदर्भातीलनेमकीकोणतीजबाबदारीआहे?....अशाअनेकप्रश्नांचीचर्चाडॉ.पवारयालेखांतूनकरतात....त्यातूनमहाराष्ट्रातीलइतिहासप्रेमीइतिहाससंशोधनाकडेआकृष्टहोतीलअशीआशाआहे...."

GENRE
Reference
RELEASED
2004
April 25
LANGUAGE
MR
Marathi
LENGTH
69
Pages
PUBLISHER
Mehta Publishing House
SELLER
Sunil Mehta
SIZE
1.1
MB

More Books by JAYSINGRAO PAWAR