APLYA PURVAJANCHE VIDNYAN

    • $3.99
    • $3.99

Publisher Description

विज्ञानआणितंत्रज्ञानक्षेत्रातीलव्यक्तींबद्दलसामान्यमाणसांच्यामनातनेहमीचकुतुहलअसतं.शास्त्रज्ञांचाविक्षिप्तपणा,त्यांचीएककल्लीवृत्तीसंशोधकांचीधडपड,पेटंटमिळाल्यानंतरएकाचपेटंटवरअमापश्रीमंतबनलेल्यासंशोधकांचीकहाणी,ह्यागोष्टीसत्यहेकल्पनेपेक्षाअद्भुतअसतं,हेपटवूनदेतात.त्यामुळंअशाव्यक्तीघडल्याकशा?हेजाणूनघ्यायचीहीआपल्यामनातइच्छाअसते.ह्यापुस्तकामध्येअशामान्यवरशास्त्रज्ञआणिसंशोधकांच्याबाबतीतलंकुतुहलशमविण्याचीक्षमताआहे.त्याचबरोबरह्यामुळंतरुणवाचकांनाआपणही;असंकाहीतरीकरायलाकायहरकतआहे,असंवाटावं,हीअपेक्षाहीलेखकालावाटते.त्याचदृष्टीनंहेपुस्तकवाचावं,असंमात्रनाही.ह्याशास्त्रज्ञांचीधडपडवाचूनवाचकाचीकरमणूकहीहोईल.त्यामुळंहीवाचकानंहेपुस्तकवाचायलाहरकतनाही.

GENRE
Fiction & Literature
RELEASED
2008
January 1
LANGUAGE
MR
Marathi
LENGTH
211
Pages
PUBLISHER
Mehta Publishing House
SELLER
Sunil Mehta
SIZE
4.4
MB

More Books by NIRANJAN GHATE

2017
2011
2010
2010
2010
2010