ASHI MANASE YETI

    • $2.99
    • $2.99

Publisher Description

‘अशीमाणसेयेती’हालेखक-संपादकवसंतजोशीयांचाव्यक्तिचित्रसंग्रह.म.म.दत्तोवामनपोतदार,प्रा.ना.सी.फडके,रणजितदेसाई,डॉ.वि.भि.कोलते,रामशेवाळकर,शंकरपाटीलप्रभृतींचीव्यक्तिचित्रंत्यांनीयासंग्रहातरेखाटलीआहेत.कायआहेतयाआठवणी,कसालाभलायाव्यक्तींचाजोशींनासहवास,एकव्यक्तीम्हणूनजोशींनायाव्यक्तीकशाभावल्या...जाणूनघ्यायाव्यक्तिचित्रसंग्रहातून.

GENRE
Biographies & Memoirs
RELEASED
2019
September 1
LANGUAGE
MR
Marathi
LENGTH
109
Pages
PUBLISHER
Mehta Publishing House
SELLER
Mehta Publishing House Private Limited
SIZE
6.4
MB

More Books by Vasant Joshi

2015
2011
2018
2012