ASHMAJEEV

    • $3.99
    • $3.99

Publisher Description

मुलभूत,आधुनिक,सैद्धांतिकतसेचक्लिष्टविज्ञानजरकातळागाळातल्यालोकांपर्यंतपोहोचवायचंअसेलतरविज्ञानकथाहेएकप्रभावीमाध्यमआहेअसेमानणा-याडॉ.संजयढोलेयांचाहाविज्ञानकथासंग्रह.त्यांच्याविज्ञानकथावाचतानावाचकहाकथेच्यापरमोच्चबिंदूवरआरुढतरहोतोचहोतो,पणत्याच्यासोबतचत्याचंवैज्ञानिकप्रबोधनहीहोतं.ज्याचाफारसाविज्ञानाशीसंबंधनाहीअशावाचकांनाहीडॉ.ढोलेयांच्याकथागुंतवूनठेवतात.कारणत्याविज्ञानाच्यासहाय्यानेरहस्यभेदकरणा-याआहेत.यासंग्रहातत्यांनीपेशी,अंतराळ,अतिसूक्ष्मतंत्रज्ञान,जैवतंत्रज्ञान,वनस्पती,शरीर,किरणअशाशास्त्रांच्याद्वीविधअंगांनास्पर्शकेलेलाआहे.म्हणूनचयाकथावाचतांनावाचकांचेमनोरंजनतरहोईलच,पणत्यांचीबौद्धिकपुर्तताहोईलयाचीकाळजीहीत्याघेतात.

GENRE
Fiction & Literature
RELEASED
2010
November 1
LANGUAGE
MR
Marathi
LENGTH
257
Pages
PUBLISHER
Mehta Publishing House
SELLER
Sunil Mehta
SIZE
1.7
MB

More Books by SANJAY DHOLE

2019
2007