• $3.99

Publisher Description

Özet olarak tüm tıp

çalışmaları & Bilim felsefesi & Hayat hikayesi & Metodolojisi ve

Tahlilleri ilaveli

İbni Sinâ, daha

çocukluğunda, çevresini hayrete düşüren bir zekâ ve hafıza örneği göstermiştir.

Küçük yaşta çağının bütün, ilimlerini öğrenmişti. Gündüz ve gece okumakla vakit

geçirir, mum ışığında saatlerce, çoğu zaman sabahlara kadar çalışırdı. Pek az

uyurdu.

 Buhara Emiri Nuh

İbni Mansur’u ağır bir hastalıktan kurtardı ve bu yüzden de Samanoğulları

sarayının kütüphanesinde çalışma iznini aldı. Bu sayede pek çok eseri elinin

altında bulduğu için vaktini kitap okumak ve yazmakla geçirdi. Hükümdar öldüğü

zaman o, henüz yirmi yaşındaydı ve Buhârâ'dan ayrılarak Harzem'e gitti:

EI-Bîrûni gibi büyük bir şöhret ve değerin, onun çalışkanlığına, bilgisine değer

vermesi, kendisini yanına kabul etmesi, beraber çalışması, hakkında kıskançlığa

yol açtı. Bu yüzden takibata bile uğradı. Harzem'de barınamayarak yeniden

yollara düştü. Şehirden şehre dolaşarak nihayet Hemedan'a kadar geldi ve orada

kalmaya karar verdi.

İbni Sînâ, çoğu fizik,

astronomi ve felsefeyle ilgili olarak 150 civarında eser yazmıştı. Farsça olan

birkaçı dışında bunların hepsi Arapça'dır. Çünkü o devirde ilim eserlerini Arap

diliyle yazmak âdetti. Arapça'ya bu bakımdan değer verilirdi. Bilhassa tıp

ilmine dair araştırmaları son derece orijinal ve doğrudur. Bu yüzden doğu ve

batı hekimliğine kelimenin tam anlamıyla, 600 yıl, hükmetmiştir.

Eserleri Batı dillerine

Latince yoluyla çevrilerek Avicenna diye şöhrete ulaşan İbni Sinâ, yanlış

olarak bir süre Avrupa'da İranlı hekim ve filozof olarak tanınmıştır. Bunun da

sebebi, eserlerini Türkçe yazmamış olmasındandır… Bununla beraber, batılılar da

kendisini Hâkim-i Tıb, yani hekimlerin piri ve hükümdarı olarak kabul

etmişlerdir. 16 yaşındayken pratik hekimliğe başlayan İbni Sinâ, resmî saray

doktorluğu da yapmıştır. 

İÇİNDEKİLER:

İBN-İ  SİNA’NIN

HAYATI ve ÇALIŞMALARI

ESERLERİ

İbn-i Sina’nın Felsefi

Anlayışı

Varlık ve Mantık

İBN-İ SİNA VE VARLIK

FELSEFESİ

VARLIK FELSEFESİ VE İBN

SİNA*

Varlığa İlişkin

Görüşleri:

İBN-İ SİNA’DA 3 MESELE

A- VARLIK BİLİNCİ’NİN

ÖNCELİĞİ

B- İNAYET VE ŞERRİN İLAHİ

KAZADA BULUNUŞU (KÖTÜLÜK PROBLEMİ)

C-FİİLLERİN ALLAHTAN

SUDURU

İBN-İ SİNA’NIN BİLİM

FELSEFESİ

İSLAMDA SİMYA VE İBN-İ

SİNA’NIN SİMYAYA KATKILARI..

Tarihi özgeçmişi

İnkar ve Muhalefet

Batıya Etkisi

İBN-İ SİNA’NIN TIP

FELSEFESİ

İBN-İ SİNANIN TIP

TARİHİNDEKİ YERİ….

Tıp Sahasındaki Bazı

Buluşları

TIBBIN KANUNU ESERİ

HAKKINDA..

İBN-İ SİNA’NIN ŞİFA

FELSEFESİ

İBN-İ SİNA’NIN VARLIK VE

EVREN FELSEFESİ

İBN-İ SİNA VE SUDUR

NAZARİYESİ…

İBN-İ SİNA VE SPİNOZADA

DİN VE FELSEFE İLİŞKİLERİ

B. İBN SİNÂ

FELSEFESİNDE ÂLEMİN KIDEMİ/EZELİLİĞİ SORUNU

C. GENEL DEĞERLENDİRME

İSLAM METAFİZİĞİ VE İBN-İ

SİNA

İslam Metafiziğine Kısa

Bir Bakış:

İbn Sînâ’ya Göre

Nefsin Bedenden Ayrılışı Sonrası Durumu

İBN-İ SİNA’NIN

“El-İşârâtü ve’t-Tenbîhâtü fi’l-Mantıkı ve’l-Hikme” Kitabı Hakkında

İBN-İ SİNA VE EĞİTİM

İBN-İ SİNA’NIN PSİKOLOJİK

YAKLAŞIMLARI

İbn Sina’nın Aile

Siyasetine Dair Risalesindeki Temel Görüşleri

KENDİ AĞZINDAN İBN-İ SİNA

Gençlik ve Olgunluk

Devresi (M. 997 -1005)

Seyahatler Devresi

(M.1005-1014)

(İbn-i Sînâ’nın

Hayatında) Büveyhîler Devresi

İbn-i Sînâ’nın Hayatında

Kâkûyîler Devresi (M. 1024 -1037)

İBN-İ SİNA’DA NAMAZ VE

ŞİFA BAĞLANTISI

İBN-İ SÎNÂ’NIN NAMAZ

RİSALESİ

Namazın Mahiyeti:

Namaz: Namaz, nefs-i

natıkanın, gök cisimlerine benzemesi ve ebedî sevap istemek için Mutlak olan

Hakk’a tapınması demektir.

Namazın hakikati:

Namazın Zahir ve Batına

Ayrılması Beyanındadır:

Bu bölüm önceki iki kısım

namazdan her birinin kime ve hangi sınıfa vacib olduğunu bildirir:

İBN-İ SİNA’NIN RUH İLE

İLGİLİ KASİDESİ

ÖZETLE İBN-İ SİNANIN

BİLİME KATKILARI

İBN-İ SİNANIN UNUTULMAYAN

SÖZLERİ

GENRE
Professional & Technical
RELEASED
2015
May 11
LANGUAGE
TR
Turkish
LENGTH
120
Pages
PUBLISHER
EKitap Projesi
SELLER
PublishDrive Inc.
SIZE
1.3
MB