BHATKYACHE BHARUD BHATKYACHE BHARUD

BHATKYACHE BHARUD

    • $3.99
    • $3.99

Publisher Description

लक्ष्मणमानेयांच्याविधानपरिषदेतीलनिवडकभाषणांचाहासंग्रहआहे.भटक्या-विमुक्तजाती-जमाती,राखीवजागा,जातीयवाद,आश्रमशाळा,घटना(संविधान),आरोग्य,नामांतर,नोकरशाही,उद्योग,बाबरीमशीद,रोजगार,देवदासी,राजभाषामराठी,स्त्रियाइ.विषयांनात्यांनीयाभाषणांतूनस्पर्शकेलाआहे.भटक्या-विमुक्तांचंसमाजाकडूनझालेलंशोषण,सरकारनेहीत्यांच्याकडेकेलेलंदुर्लक्ष,त्यांच्यासाठीकाहीयोजनासुरूकेल्यातरीत्यातहोणाराभ्रष्टाचार,यालोकांचीवर्गवारीकरतानाझालेल्याचुकाआणित्यामुळेहोणारागोंधळ,शिक्षणापासूनयालोकांचीजाणीवपूर्वककेलेलीफारकत,गुन्हेगारजमातींविषयीचेकायदेआणित्याचायाजमातींनाहोणारात्रास,त्यांनामिळणार्यातुटपुंज्याआर्थिकसवलती,आश्रमशाळांचीदुरवस्थाआणित्यांच्याबाबतीतलीसरकारचीउदासीनता...एकूणचभटक्या-विमुक्तजाती-जमातींच्यासमस्या,सवर्णांकडून,समाजाकडूनत्यांचीझालेलीउपेक्षाआणित्यांच्याउद्धारासाठीकायकरतायेईल,याविषयीच्याउपाययोजनायाकडेत्यांनीप्राधान्यानेलक्षवेधलंआहे.

GENRE
Comics & Graphic Novels
RELEASED
2023
January 2
LANGUAGE
MR
Marathi
LENGTH
188
Pages
PUBLISHER
Mehta Publishing House Pvt. Ltd.
SELLER
Mehta Publishing House Private Limited
SIZE
2.4
MB

More Books by Laxman, Mane

KRANTIPATH KRANTIPATH
2023
PALAVARACH JAG PALAVARACH JAG
2022
KHEL SADETIN TAKKYANCHA KHEL SADETIN TAKKYANCHA
2022
KITAL KITAL
2022
UPRA UPRA
2022