CHANAKYACHA MANTRA

    • $7.99
    • $7.99

Publisher Description

`चाणक्याचामंत्र`.चाणक्यकोणहेसर्वभारतीयांसचांगलेचठाऊकआहे.इसवीसनपूर्व३४०.परिस्थितीनेहोरपळलेलापणध्येयानेझपाटलेलाएकब्राह्मणयुवकआपल्यापरमप्रियपित्याच्यानिर्घृणहत्येचासूडघेण्याचीप्रतिज्ञाकरतो.थंडडोक्याचा,कावेबाज,कठोरवप्रचलितनीतिमूल्यांनानजुमानणारातोयुवक,भारतातीलसर्वश्रेष्ठरणनीतिकारबनतो.अलेक्झांडरच्याआक्रमणाविरुद्धविस्कळीतझालेल्याभारतालाएकसंघबनवण्यातयशस्वीहोतो.चंद्रगुप्तालाविशालमौर्यसाम्राज्याच्यासिंहासनावरविराजमानकरतो.आजच्याकाळातम्हणजेअडीचसहस्राद्बीनंतरचाणक्यपुन्हागंगासागरमिश्राच्यारूपातअवतारघेतो.भारतातीलएकाछोट्याशहरात,व्यवसायानेशिक्षकअसणारागंगासागरअनेकमहत्त्वाकांक्षीव्यक्तींनाआपल्याहातातीलकठपुतळ्याबनवतो.आधुनिकभारतहाप्राचीनभारतासारखाचवर्णभेद,भ्रष्टाचारआणिसमाजविभाजकराजकारणह्यांनीदुंभगलेलाआहे.हाकावेबाजपंडित,भारतालापुन्हाएकदाएकत्रआणण्याचाचमत्कारकरूशकेलका?याचेउत्तरमिळवण्यासाठीअश्विनसांघीयासर्वाधिकखपाचीपुस्तकेलिहिणाऱ्यायालेखकाचे`चाणक्याचामंत्र`हेपुस्तकवाचलेचपाहिजे.

GENRE
Fiction & Literature
RELEASED
2022
September 1
LANGUAGE
MR
Marathi
LENGTH
404
Pages
PUBLISHER
Mehta Publishing House Pvt. Ltd.
SELLER
Mehta Publishing House Private Limited
SIZE
4.4
MB

More Books by Ashwin Sanghi & DEEPAK KULKARNI

2014
2017
2014
2013
2014
2022