CHAR ZABARDASTA FUNDE

    • $1.99
    • $1.99

Publisher Description

फंडेबाजीकोणालाहीआवडतनाही.पणहीफंडेबाजीतुम्हालानिश्चितपणेआवडेल.हीजरावेगळीआहे.हेचारफंडेतुमचंआयुष्यसमृद्धबनवतील,मजेदारबनवतील.रोजचंजगणंअतिशयसोपंआणितणावरहितअसेल.प्रत्येकफंडावाचतानातुमच्याजीवनातलंओझंकमीझाल्यासारखंतुम्हालावाटेलआणिजेव्हाचौथाफंडावाचूनहोईलतेव्हातरतुम्हालाएकदमहलकंहलकंवाटेल.तुमचंवजनशून्यझालेलंआहेअसंवाटेल.संपूर्णपुस्तकव्यावहारिकजीवनावर,प्रत्यक्षअनुभवांवरआधारलेलंआहे.तुम्हालानुसतेचआवडणारनाही,तरतुमचेपरिवर्तनहोईल.

GENRE
Health, Mind & Body
RELEASED
2009
September 1
LANGUAGE
MR
Marathi
LENGTH
83
Pages
PUBLISHER
Mehta Publishing House
SELLER
Sunil Mehta
SIZE
2.6
MB

More Books by SANJEEV PARALIKAR

2009
2009
2008
2007
2003