• $1.99

Publisher Description

`छंदातूनविज्ञान`यामध्येएकूण६२प्रयोगाचीमाहितीआहे.हवावपाणी,प्रकाश,ऊर्जा,चुबकतत्व,विद्युतआणिइतरसहाशीर्षकाखालीवर्गीकृतकेलेलीआहे.हवावपाणीयांच्यासहायानेमजेदारभिंगरी,पानीपिणाराराक्षस,चमच्याचेचक्र,जादूचेपाणी,हवेनेवजनउचलणे,उष्णतेनेघसरणारापेला,पाण्यानेवजनवरउचलणेइत्यादीप्रयोगाचेसचित्रवर्णनलेखकानेअत्यंतसोप्याभाषेतकेलेआहे.दैवीचमत्काराच्यामागेविज्ञानकसेआहेजसेभस्मकाढण्याचाप्रकार,आगपेटीच्यासाहाय्याशिवायआपोआपधूरकसानिघतोजाळकसातयारहोतोहे`बुवांचीमाया`याप्रयोगातबालवाचकांचेमनवेधूनघेते.

GENRE
Science & Nature
RELEASED
2018
January 1
LANGUAGE
MR
Marathi
LENGTH
68
Pages
PUBLISHER
Mehta Publishing House
SELLER
Sunil Mehta
SIZE
4.9
MB

More Books by D.S. ITOKAR