COMA

    • $2.99
    • $2.99

Publisher Description

तेखालीवाकूनपेशंटकडेबघतहोते.भूलद्यायलाकुणीचदिसतनव्हतं.आणिऑपरेशनचंटेबलहीनव्हतं.पेशंटतारांवरचझोपलाहोता.दोघांचंसंभाषणतीकानदेऊनऐकूलागली.``गेल्याकेसचंहृदयकुठेजाणारआहेकोणासठाऊक?````सॅनफ्रान्सिस्को,``दुसरासर्जनम्हणाला.``त्याचेफक्तपंचाहत्तरहजारडॉलर्समिळणारआहेत.पणऑर्डरघाईचीहोती.````याकिडनीचेबहुतेकदोनलाखडॉलर्समिळतील.कारणतीचांगलीमॅचहोणारआहे.कदाचितथोड्याचदिवसातदुसरीकिडनीलागेल.``पहिलासर्जनम्हणाला.``हो,पणहृदयालामार्केटमिळाल्याशिवायतीदेताकामानये.````दलासमधल्यामुलालायोग्यकिडनीमिळालीतरदहालाखाचीऑफरआहे.त्याचेवडीलतेलउद्योगातआहेत.``दुस-यासर्जननंशीळवाजवली.``मगकाहीप्रगती?````पुढच्याशुक्रवारीमेमोरियलमध्येएकऑपरेशनआहे;बघूयाकितीमॅचहोते.``

GENRE
Fiction & Literature
RELEASED
2013
March 1
LANGUAGE
MR
Marathi
LENGTH
171
Pages
PUBLISHER
Mehta Publishing House
SELLER
Mehta Publishing House Private Limited
SIZE
966.1
KB

More Books by Robin Cook

2014
2011
2010
2015
2018
2012