• $4.99

Publisher Description

<h3>Zdob?d? informacje na temat ?wiata zewn?trznego!</h3>Arduino oraz Raspberry Pi to p?ytki, które sprawi?y, ?e ?wiat elektroniki sta? si? dost?pny dla wszystkich. Z ich pomoc? ka?dy amator mo?e sprawnie zrealizowa? projekt, o którym marzy? od zawsze. Fantastyczne mo?liwo?ci oraz ?atwo??, z jak? mo?na je wykorzysta?, przyczyni?y si? do ich ogromnej popularno?ci. Je?eli jednak chcesz zbudowa? bardziej wyrafinowany uk?ad, b?dziesz potrzebowa? informacji o ?wiecie zewn?trznym. Dostarcz? Ci ich czujniki!

Je?eli chcesz zorientowa? si?, jak szeroki wachlarz czujników dost?pny jest dla Raspberry Pi oraz Arduino, trafi?e? na doskona?? ksi??k?. Znajdziesz w niej bogato ilustrowane opisy zastosowania przeró?nych sensorów. Pomiar obrotu, jasno?ci ?wiat?a, temperatury oraz odleg?o?ci to tylko niektóre z opcji. Z kolejnych rozdzia?ów dowiesz si?, jak wykorzysta? przycisk monostabilny oraz zbudowa? urz?dzenie regulowane czujnikiem podczerwieni. Ksi??ka ta jest znakomitym ?ród?em informacji dla pasjonatów chc?cych tworzy? zaawansowane projekty z u?yciem dost?pnych na rynku czujników.

Dzi?ki tej ksi??ce:<ul> <li>wykorzystasz czujnik temperatury</li> <li>zareagujesz na zmiany w o?wietleniu</li> <li>zastosujesz czujnik FlexiForce</li> <li>stworzysz jeszcze bardziej zaawansowany uk?ad elektroniczny</li></ul><h3>​Zbuduj wymarzony uk?ad, reaguj?cy na dane ze ?rodowiska zewn?trznego!</h3>

GENRE
Computers & Internet
RELEASED
2015
March 5
LANGUAGE
PL
Polish
LENGTH
128
Pages
PUBLISHER
Helion
SELLER
O Reilly Media, Inc.
SIZE
28.7
MB

More Books by Kimmo Karvinen & Tero Karvinen