• $1.99

Publisher Description

धीरुभाईअम्बानींनीस्वप्नपूर्तीच्यामार्गातआलेल्याअनंतअडथळ्यांवरमातकरत‘रिलायन्स’चंभव्यसाम्राज्यउभारलं.धीरुभाईवरिलायन्सचंयशइतकंअपूर्वआहे,कीबऱ्याचजणांनात्यांच्यासंपत्तीच्याझगमगाटापलीकडचंपाहताचयेतनाही.पणत्यांचंयशअसंसहजीलाभलेलंनव्हतं.तेकष्टसाध्यहोतं.याकहाणीतूनवाचकांनाकेवळस्वप्नंपाहण्याचीस्फूर्तीचनव्हे,तरत्यावरपकडमिळवण्याचंधाडसहीलाभेल.त्याचबरोबरप्रत्येकस्वप्नाचीकिंमतचुकवावीचलागतेयाचीजाणीवहीहोईल.

GENRE
Health, Mind & Body
RELEASED
2019
September 1
LANGUAGE
MR
Marathi
LENGTH
64
Pages
PUBLISHER
Mehta Publishing House
SELLER
Sunil Mehta
SIZE
3.3
MB

More Books by AG KRISHNAMURTHY