• $3.99

Publisher Description

‘गिफ्टेड’हीपंधरादिव्यांगव्यक्तींच्यासंघर्षाचीयशाचीकहाणीआहे.यातीलप्रत्येकाचीकहाणीवेगळीआहे.प्रत्येकासमोरचीआव्हानेवेगळीअसून,प्रत्येकाचीसामाजिकआणिआर्थिकपरिास्थतीवेगळीआहे.एकगोष्टसर्वांमध्येसमानआहे,यातीलप्रत्येकानेपरिास्थतीलाशरणजाण्यासदिलेलानकार;ठामपणेआपल्याचस्वप्नांचाकेलेलापाठपुरावाआणिस्वत:चीचउन्नतीनकरतासमाजऋणातूनमुक्तहोण्याचाकेलेलाप्रयत्न.प्रत्येकाचीकथामंत्रमुग्धकरणारीआणिआपल्याकडेचिंताकरण्यासारखेखरोखरचकाहीआहेका,हाविचारकरण्यासभागपाडणारी,संदेशदेणारी.

GENRE
Biographies & Memoirs
RELEASED
2019
August 1
LANGUAGE
MR
Marathi
LENGTH
228
Pages
PUBLISHER
Mehta Publishing House
SELLER
Sunil Mehta
SIZE
10.2
MB

More Books by Sudha Menon, VR Ferose & SUMITA, BORSE