DON MANE

    • $3.99
    • $3.99

Publisher Description

माणसालादोनमनंअसतात,बाळासाहेब!एकपशूचंआणिएकदेवाचं.पहिलंमनउपभोगातरमूनजातं,दुसरंत्यागातआनंदमानतं!पहिल्यालाशरीराच्यासुखापलीकडेअसणायाउदात्ततेचासाक्षात्कारहोतो.यादोनमनांतल्यापहिल्यालानिसर्गानंआपलंसारंसामर्थ्यदिलंआहे.दुसरंत्यामानानंफारदुबळंअसतं.यादुसयामनाचंबळवाढवणं,दोन्हीमनांचंबळसारखंकरूनजीवनसुखानंजगणंआणिजगताजगतात्याचाविकासकरणं,हेयशस्वीआयुष्याचंखरंलक्षणआहे.पणमनुष्याच्याआयुष्यातयादोनमनांचाझगडानेहमीचसुरूअसतो.याझगड्यातज्यांचंदुसरंमनविजयीहोतं,तेकुठल्याहीसंकटालाहसततोंडदेतात.पणपहिल्यामनाच्याआहारीगेलेलामाणूसदुबळाहोतजातो,मोहांनाबळीपडतो.जिवलगमाणसांशीहीप्रतारणाकरूलागतो,आणिमग...

GENRE
Fiction & Literature
RELEASED
1938
January 1
LANGUAGE
MR
Marathi
LENGTH
246
Pages
PUBLISHER
Mehta Publishing House
SELLER
Mehta Publishing House Private Limited
SIZE
1.5
MB

More Books by V.S. Khandekar

1959
1948
2016
1948
2015
1947