EKAKI SUGI

    • $3.99
    • $3.99

Publisher Description

"पेरुमलमुरुगनयांच्यावनपार्टवुमन(माधुरोबागन)याकादंबरीच्याघवघवीतयशानंतरकालीआणिपोन्नायांच्याउत्कटप्रेमाच्याअशाचिंध्याउडालेल्यापाहूनवाचकविमनस्कहोतात.याप्रेमीजोडप्याचंपुढेकायहोणार?माधुरोबागनजिथेसंपतंतिथूनच‘एकाकीसुगी’(अलोनलीहार्वेस्ट-आलवायन)हीकादंबरीसुरूहोते.दोनउत्तरार्धांपैकीएकअसणार्‍यायाकादंबरीतपोन्नामंदिरोत्सवातूनपरतयेतेआणिकालीनेस्वत:लानैराश्येपायीसंपवल्याचंतिलादिसूनयेतं.त्यानेइतक्याक्रूरपद्धतीनेशिक्षाकेल्यानेपोन्नाजरीउद्ध्वस्तहोतेतरीत्याच्याबरोबरच्यामधुरआठवणींनीतीसततझपाटलेलीअसते.याजगालाएकटीनेतोंडद्यायलाशिकणंतिलाभागअसतं.करुणाआणिमार्मिकतायांच्यामिश्रणातूनमुरुगनआपल्यासमोरस्त्रियांचाखंबीरपणाआणिआयुष्यपेलण्याचीक्षमतायांचीसुरेखगुंफणमांडतात."

GENRE
Fiction & Literature
RELEASED
2023
February 1
LANGUAGE
MR
Marathi
LENGTH
188
Pages
PUBLISHER
Mehta Publishing House Pvt. Ltd.
SELLER
Mehta Publishing House Private Limited
SIZE
2.4
MB

More Books by Perumal Murugan

2022
2018
2019
2023
2022
2020