END GAME END GAME

END GAME

    • $5.99
    • $5.99

Publisher Description

अमेरिकेच्याअर्थव्यवस्थेतचीनचीहजारो-लाखोकोटींचीगुंतवणूकआहे.ह्याआर्थिकसामथ्र्याच्याजोरावरचीनअमेरिकेच्याअर्थव्यवस्थेतअक्षरश:उलथापालथघडवूशकते.त्यातूनमगह्यादोनमहासत्तांमधीललष्करीसंघर्षालासुरुवातहोईलका?ह्यादोघांतयुद्धभडकले,तरसंपूर्णजगचत्यावणव्यातहोरपळणारहेनक्की.चीनवअमेरिकेच्यायुद्धनौकासमोरासमोरउभ्याठाकल्याआहेत.कोणत्याहीक्षणीभडकाउडेल,अशीपरिस्थितीआहे.पणहाकेवळआर्थिककिंवालष्करीसंघर्षआहेकाकी,त्यामागेकाहीमूलभूतकारणेआहेत?जगालाभेडसावणा-याह्याप्रमुखसमस्यासर्वव्यापीआहेत,मगप्रत्येकराष्ट्रानेत्याकेवळआपल्याहिताचाविचारकरूनसोडवायचाप्रयत्नकेला,तरहितसंबंधाचासंघर्षअटळआहे.थ्रिलरचारोमांचकारीअनुभवदेतानाचविचारप्रवृत्तकरणारीकादंबरी.

GENRE
Fiction & Literature
RELEASED
2014
January 1
LANGUAGE
MR
Marathi
LENGTH
573
Pages
PUBLISHER
Mehta Publishing House
SELLER
Mehta Publishing House Private Limited
SIZE
3.3
MB

More Books by MATHEW GLASS