GARUDJANMACHI KATHA

    • $2.99
    • $2.99

Publisher Description

"ब्रह्मदेवालाकोणेएकेकाळीपाचमस्तकंहोतीहेतुम्हासमाहीतआहेका?भगवानशंकरानेआपल्याजटांमध्येचंद्रकोरकाधारणकेलीआहे,याबद्दलतुम्हालाकाहीठाऊकआहेका?देवइतरांचीफसवणूककरतातका?आपणासर्वांनाएकगोष्टनिश्चितमाहीतआहे–ब्रह्मा,विष्णूआणिमहेशयात्रिमूर्तींचंचराचरातअस्तित्वअसून,हेजगआणिआपलीमानवजातअस्तित्वातआहे,तीकेवळत्यांच्यामुळेच.संपूर्णभारतातसगळीकडेयातीनहीदेवतांचीउपासनाकेलीजाते;परंतुयादेवतांबद्दलच्याअनेकसुरसआणिचमत्कृतीजन्यकथाअजूनहीफारशाकुणालामाहीतनसतात.अनेकपुरस्कारविजेत्यालेखिकासुधामूर्तीयावाचकांनाहातालाधरूनयाअनोख्या,अज्ञातप्रदेशातघेऊनजातात.प्राचीनयुगातीलयातीनअत्यंतशक्तिशालीदेवतांविषयीच्याअद्भुतरम्यकथात्यावाचकांसमोरउलगडतात.कथासंग्रहातीलप्रत्येककथातुम्हासर्वांनाएकावेगळ्याचमंतरलेल्याविश्वातघेऊनजाईल.त्याकथाज्याकालखंडातघडतात,तेव्हाच्याव्यक्तीमनोवेगानेदूरदूरच्याप्रदेशातभ्रमंतीकरूशकतात,यातलेप्राणीउडूशकतातआणियातपुनर्जन्मतरनेहमीचहोतअसतात."

GENRE
Fiction & Literature
RELEASED
2018
March 1
LANGUAGE
MR
Marathi
LENGTH
135
Pages
PUBLISHER
Mehta Publishing House
SELLER
Mehta Publishing House Private Limited
SIZE
16.4
MB

More Books by Sudha Murty

2020
2020
2013
2020
2009
2020