• $2.99

Publisher Description

सत्यआठवणीवकाल्पनिकप्रसंगयांनाविनोदाचामसालालावूनद्वैअर्थीशब्दांचीफोडणीदेऊनडॉ.नंदकमुारउकडगावकरयांनीलिहिलेल्याअठरालेखांचंपुस्तकआहे‘हेलमेट्स.’शाब्दिककोट्याहायापुस्तकाचागाभा!रोजच्यावापरातीलशब्दांनावेगळेसंदर्भलावूनहास्यफुलवतायेतेहेदाखवण्यासाठीकेलेलाहाखटाटोप.यालेखसंग्रहाचंएकवैशिष्ट्यआहे,तेम्हणजे-अर्धाशब्दमराठीतलावअर्धाइंग्रजीतलाघेऊनकाहीनवीनशब्दतयारकेलेआहेत.त्यामुळेउच्चारजरीसारखाअसलातरीत्यातूनदोनवेगवेगळेअर्थनिघतात.बायोमॅट्रिक.याशिवायप्रचलितशब्दांनानवेअर्थलावण्याचाप्रयत्नहीत्यांनीकेलाआहे.उदाहरणार्थपाठ्यपुस्तक•पाठीवरचामजकूर.‘सवंगडी,’‘माझेहेलमेट्स,’‘माझंपाषाणयुग,’‘माझंपाठ्यपुस्तक,’‘आमचीसभु’यालेखांमध्येशाळेतीलआठवणीआहेत.सोबतआत्मचरित्राच्याजवळपासजाणारे‘माझं‘कृष्णा’यण,’‘आमचं‘वैद्य’कीयमहा‘विद्या’लय,’‘किस्साएमडीचा’व‘मामा(माझीमास्तरकी)’लेखहीआहेत.

GENRE
Fiction & Literature
RELEASED
2019
January 1
LANGUAGE
MR
Marathi
LENGTH
140
Pages
PUBLISHER
Mehta Publishing House
SELLER
Sunil Mehta
SIZE
3.1
MB