• $5.99

Publisher Description

اینکتابیکرمانادبیفوق‌العادهقدرتمندوبرانگیزانندهاستدربارهایراندردورهبلافاصلهپسازانقلاباسلامی۱۳۵۷.شکوفهآذر،بااستفادهازسبکرئالیسمجادوییوداستان‌هایکلاسیکایرانی،خوانندهرابهقلبخانواده‌ایمی‌کشاندکهدرسراشیبهرجومرجوخشونتپسازانقلابکهسرتاسرسرزمینباستانیرادربرگرفته،گرفتارشده‌اند.شکوفهآذر،قصه‌گویتمامعیاریاستکهبااستفادهازعناصراسطوره‌ایوعرفانیایرانی،زندگی،طنز،امید،انزواوبینشعمیقبهشخصیت‌هاوجهان‌شاندادهاست.

GENRE
Fiction & Literature
RELEASED
2019
May 1
LANGUAGE
FA
Persian
LENGTH
297
Pages
PUBLISHER
Wild Dingo Press
SELLER
NewSouth Books
SIZE
2.2
MB