• $2.99

Publisher Description

ऐतिहासिककाळापासूनअनेकसूक्ष्मजीवांनीमानवजातीलानष्टतेच्याउंबरठ्यावरनेऊनठेवल्याचीउदाहरणेआहेत.जगभरातवेगवेगळ्यावेळी,वेगवेगळ्याठिकाणीपसरलेल्यासाथींच्याआणिमाणसांनंत्याविरुद्धदिलेल्यालढ्याच्यामनविषण्णकरणाऱ्याकहाण्याआहेत.त्यातूनजगभरातल्यावैज्ञानिक,डॉक्टर्सआणिसामान्यमाणसांनीयासंकटातूनमार्गकाढण्यासाठीदिलेल्यायोगदानामुळेअनेकआशेचीकिरणंदिसतआहेत.कोरोनाच्यावैश्विकसंकटामुळेयाविषयाचीपुन्हाउजळणीकरणंगरजेचंबनलंआहे.याविषयालारोगाचाआणिऔषधाचावासअसलातरी,आजच्याकाळातहेबाळकडूदेणंगरजेचंवाटल्यामुळेडाॅ.अनिलगांधीआणिअमृतादेशपांडेयांनीयापुस्तकातयाविषयालाहातघातलेलाआहे.सोबतचमाजीसनदीअधिकारीअविनाशधर्माधिकारी,मानसोपचारतज्ज्ञडाॅ.हमीददाभोळकर,पर्यावरणवरणअभ्यासकडाॅ.रविंद्रव्होरायांच्यासारख्यामान्यवरांनीयाविषयाचाविविधांगीआढावाघेतलाआहे.

GENRE
Reference
RELEASED
2020
May 2
LANGUAGE
MR
Marathi
LENGTH
108
Pages
PUBLISHER
Mehta Publishing House
SELLER
Sunil Mehta
SIZE
1.6
MB