మూత్ర చికిత్స ద్వారా క్యాన్సర్ను నయంచేసుకోండ‪ి‬

శివంభు “జీవధారా”

    • $2.99
    • $2.99

Publisher Description

శివంభుఅనిపిలువబడేస్వయంమూత్రచికిత్స,ప్రాచీనచికిత్సావిధానమైతరతరాలుగావస్తున్నది.ప్రాచీనకాలంలోఅనేకమందిఋషులు,మునులుమూత్రచికిత్సనుఅభ్యసించేవారు.శివంభూకల్పవిధినిస్వయంశివపరమాత్మ,పార్వతీదేవికితెలియజేసినారనివేదములలోభాగమైన“ఢామరతంత్రము”ప్రాచీనగ్రంథంనందురచించిఉంది.5000సంవత్సరాలపురాతనమైనఢామరతంత్రమునందుశివంభూకల్పంలోస్వమూత్రచికిత్సనుప్రయోజనకరమైనచికిత్సఅనిరచించిఉంది.మానవులకుఆభగవంతుడుఒకఅద్భుతమైనబహుమతినిఇచ్చాడు,అదేమానవునిసొంతమూత్రమైనశివంభూ.శివఅంటేలాభకరమైనఅలాగేఆరోగ్యమునకుమంచిది,మరియుఅంబుఅంటేజలంఈరెండుసంస్కృతపదాలనుజోడిస్తేశివంభూ(లాభదాయకజలం)అంటేప్రాచీనులుశివంభూనుపవిత్రజలంఅనిపిలిచేవారు.క్యాన్సర్తోనలిగిపోతున్నరోగులుమూత్రచికిత్సనుఆచరించేవిధముగాఈపుస్తకమునుప్రచురించడమైనది.శస్త్రచికిత్సఅథవాకీమోథెరపీచికిత్సలనుచేయించుకునేదానికంటేమూత్రచికిత్సచాలాప్రయోజనకరమైనది,ఈపద్ధతిలోఏవిధమైనవిపరీతపరిణామాలుఉండవు,మరియుసురక్షితమైనది.దీనిద్వారాక్యాన్సర్నునియంత్రించవచ్చు/నయంచేసుకోవచ్చు.మీఇంట్లోనేఏవిధమైనఖర్చులేకుండాచేసుకునేచికిత్సావిధానమేమూత్రచికిత్స.మధుమేహరోగులుమూత్రచికిత్సద్వారామీకుఉన్నఅన్నిరోగములనునయంచేసుకోవచ్చును.

GENRE
Health, Mind & Body
RELEASED
2020
June 2
LANGUAGE
TE
Telugu
LENGTH
138
Pages
PUBLISHER
Notion Press
SELLER
Notion Press Media Private Limited
SIZE
8.9
MB