JAGLYA

    • $2.99
    • $2.99

Publisher Description

खेड्यातहेआसंआनशहरातदुसरंच.ताळमेळकायीबसतनव्हता.डोसक्याचागोयंदाझालेला.हरिशंकरपरसाइचीगोष्टआठवली.तीघडतेशहरात.नव्यानंचजसंएमआयडीसीसारखंनवंशहरवसतहाये.उंचउंचइमारतीउभ्यारहातात.येगयेगळयाइमारतीतनवीनआलेलीखटली.सारीशिकलीसवरलेली.कुनीइंजिनियरतरकुनीडाक्तर.आतापरेमहातसासाथीच्यारोगासारखपसवरतजातो.तिथंजातीपातीची,धरमाची,परांताचीबंधनंआडयेतन्हायीत.अशाचनाजूकयेळीएकामराठ्याच्यापोराचंआनबामनाच्यापोरीचंलफडंसुरूझालं.आई-बापांनापत्तान्हायी.शेवटीपोरानंआपल्याबापालासांगितलं-‘बस,काहीपनकरा;कुलकरनीच्याबालाभेटा.तिच्यावरमाझंमनजडलंय.तिच्यावाचूनजगूशकतन्हायी.’लेकाचाजीवतीळतीळतुटतांनापाहूनमुलाचाबापकुलकरनीच्याघरीगेला.बापालाआधीवाटलं,हेसारंऐकूनहुसकूनचदेतीलआपल्यालाकुलकरनी;पनझालंभलतंच!लयीआगतस्वागतझालं.सारंऐकल्यावरकुलकरनीम्हंगाला,‘फारबरंझालंतुमीआलात.न्हायीतरआमच्याजातीतलयीहुंडा.तुमालामुलगीदिलीतरहुंड्यातूनसुटकाव्हयील.पनएकमातूरखरं,कीलगीनलावतायेनारन्हायी.तेधर्मशास्त्रातबसतन्हायी.तुमीतुमच्यालेकालासांगा,माझ्यामुलीलापळवूनन्यायला.पळवूननेणंधरमात.

GENRE
Fiction & Literature
RELEASED
1989
January 1
LANGUAGE
MR
Marathi
LENGTH
76
Pages
PUBLISHER
Mehta Publishing House
SELLER
Sunil Mehta
SIZE
2.5
MB

More Books by Daya Pawar

1988
1985
1984
1983
1983