JUST MARRIED, PLEASE EXCUSE

    • $3.99
    • $3.99

Publisher Description

यशोधरा.मोठ्याशहरातराहणारीएकतापटडोक्याचीमुलगी.तुलनेनेलहानशहरातवाढलेल्यापारंपरिककुटुंबातवाढलेल्याविजयनावाच्याएकामुलाशीतिचीगाठबांधलीजाते.एकाशब्दातसांगायचंतरसंकटचउद्भवतं.तेदोघंवैवाहिकजीवनाशीआणिएकमेकांशीजुळवूनघ्यायलाशिकण्याचाप्रयत्नकरतात.मगतोयशोधराचालहरीपणाअसोकीविजयचावाटेलतसंबकण्याचास्वभावअसो.आपापल्यास्वभावलकबीनुसारवागणारेझरीना,विनोद,त्यांचीवात्रटमैत्रीण‘विवि’आणिअर्थातत्यादोघांचीकुटुंबंयांचीमदतत्यादोघांनाहोतेच.अनुष्काऊर्फपिनटबाळाच्याअनपेक्षितआगमनामुळेदोघांच्यातलाझगडावाढतो.बाळालाकसंवाढवायचं.यासंबंधीच्यादोघांच्यामतभेदामुळंत्याततेलओतलंजातं.त्यांच्याप्रणयराधनाच्यासुरुवातीच्याकाळातप्रियवाटणारेत्यांच्यातलेमतभेदशेवटीइतकेविकोपालाजातातकीतेदोघंएकमेकांनाअनुरूपनाहीतच,असंवाटावं.त्यांचंएखाद्यातरीमुद्द्यावरएकमतहोईलका,कीतीएकआवाक्याबाहेरचीगोष्टठरेल?लग्नआणिपालकत्वयाविषयीचाआधुनिकआणिप्रामाणिकविचारअसलेली,स्वत्त्वाचाशोधघेणारीहीएककथाआहे.तीतुम्हालाखळखळूनहसवेलआणित्यातल्याविनोदीवाटणाऱ्याव्यक्तिरेखातुम्हालाआकर्षितकरतील.

GENRE
Humor
RELEASED
2016
October 1
LANGUAGE
MR
Marathi
LENGTH
277
Pages
PUBLISHER
Mehta Publishing House
SELLER
Mehta Publishing House Private Limited
SIZE
3.3
MB