KAATH

    • $3.99
    • $3.99

Publisher Description

अमृताआणिसोमशेखरयांच्यानात्याच्यामाध्यमातूनलेखककाहीमूलभूतप्रश्नउपस्थितकरतो.व्यक्तीलाआयुष्यातनक्कीकायहवेअसते?स्त्रीपुरुषांनापरस्परांकडूननक्कीकायहवेअसते?खरेप्रेमम्हणजेकाय?मनोविकारांनाआरंभकसाहोतो?अशाप्रकारच्यानात्यांनाआपणएकासाच्यातकिंवाविवाहाच्याचौकटीतबसवूशकतोका?असेअसेल,तरमगयानात्यांचेभवितव्यकाय?अशाअनेकमूलभूतप्रश्नांचाविचारकरायलालावण्यातचयाकादंबरीच्यायशाचेखरेगमकआहे!डॉ.अंजलीजोशीमानसोपचारतज्ज्ञ

GENRE
Fiction & Literature
RELEASED
1993
January 1
LANGUAGE
MR
Marathi
LENGTH
404
Pages
PUBLISHER
Mehta Publishing House
SELLER
Sunil Mehta
SIZE
1.9
MB

More Books by S. L., BHYRAPPA

2009
2013
2013
2003
1997
1987