KAVADASE

    • $2.99
    • $2.99

Publisher Description

सावंतसाहेबांनीउभ्याकेलेल्याहजारोवर्षांपूर्वीच्याव्यक्तिरेखाम्हणजेपुराणातलीवांगीनसतात,तर२१व्याशतकाशीत्यांचासांधाअसाजुळलेलाअसतोकीकित्येकवाचकत्यातूनजीवनदायीप्रेरणाघेतात.ह्यालेखसंग्रहातहीसावंतसाहेबांचीहीवैशिष्ट्यंतरमलाजाणवलीच;पणसमकालीनलेखकांच्यालेखनाचंमोकळेपणानंकौतुककरण्याचात्यांच्यामनाचाखुलेपणाहीमलाजाणवला.तेमाणसातलीविकृतीशोधतनाहीत—शोधतातत्यालाझालेलादिव्यत्वाचास्पर्श—मगतोभक्तीचाअसेल,प्रतिभेचाअसेलकिंवासामाजिककणवेचाअसेल.सावंतसाहेबांच्यामहाकादंबऱ्यांततरत्यांच्यालेखणीचंसामर्थ्यवाचकालाभारावूनटाकणारंचअसतं;पणह्याछोट्याछोट्यालेखांतीलतेज:पुंजांचंमहत्त्वहीमलाकमीवाटलंनाही.त्यांच्याकादंबऱ्यांमध्येत्यांच्याप्रतिभासूर्यानंवाचकांनादिपवूनटाकलं;पणह्यालेखसंग्रहातहीत्यांच्याप्रतिभासूर्याचेविविधआकारांचेकवडसेसुद्धावाचकालाएकवेगळाचआनंदमिळवूनदेतीलयाबद्दलशंकानाही.

GENRE
Fiction & Literature
RELEASED
2018
September 1
LANGUAGE
MR
Marathi
LENGTH
122
Pages
PUBLISHER
Mehta Publishing House
SELLER
Mehta Publishing House Private Limited
SIZE
1.1
MB

More Books by Shivaji Sawant

1967
1979
2018
2014
1994
1998