MADHUMATEE MADHUMATEE

MADHUMATEE

    • $2.99
    • $2.99

Publisher Description

मनस्वीकलावंतांच्यास्वप्नरम्यकथा-'रणजितदेसाई'यांचीलघुकथासर्वसामान्यमराठीलघुकथेपेक्षानिराळीआहे.अद्भुतरम्यवातारणातवावरण्याचीतिलाहौसआहे.निळ्या,सुंदरस्वप्नाततीरंगूनगेलेलीआहे.तिचेस्वरूपमहाराष्ट्रीयअसण्यापेक्षाअखिलभारतीयस्वरूपाचेआहे.वास्तवापेक्षाइतिहासतिलाअधिकरुचतो.संगीतवशृंगाराच्यारसाततीनखशिखान्तनाहूननिघालीआहे...रसिकमनाचीनादिष्टपात्रेत्यांच्याकथेतस्वप्नातल्याप्रमाणेवावरतआहेत.कलेसाठीआणिप्रेमासाठीतीआपलेजीवनउद्ध्वस्तकरूनघेतात;आणित्याचीमुळीचखंतमानीतनाहीत.रणजितदेसाईच्याकथांतवावरणाऱ्यास्त्रियारूपवान,नाजूक,कलावंतआणित्यागीआहेत.नायकीणअसो,गाणारीअसोवाकुलवतीअसो,त्यांनीतिच्यास्त्रीमनाचा,तिच्यामृदुलतरभावनांचाआविष्कारकरतानाआपलीलेखणीमुलायमपणेवापरलीआहे.रणजितदेसाईनच्यालेखणीतप्रसादआहे,माधुर्यआहे;वाचकालारम्यवातावरणातनेऊनवास्तवताविसरावयासलावणारीजादूआहे.आपल्याकथेचीपाश्र्वभूमीहीतेमोठ्याकल्पकतेने,कथेतलीस्वप्नमयतावाढावी,अशातर्हेनेवापरतात.त्यांच्याअवलोकनशक्तीचेआणिकल्पकतेचेकौतुककरावे,तेवढेथोडेचआहे.त्यांच्याकथांतीलवातावरणवास्तवापेक्षाअद्भुततेकडेझुकणारेअसले,तरीपणत्यातूनआकारालायेणाऱ्याव्यक्तीमात्रमानवीजगातल्याआहेत.आपल्यासुखातरंगणाऱ्याअन्आपल्यादु:खातपिचणाऱ्या,त्यांच्याकोमलहृदयाचेत्यांनीकेलेलेचित्रणइतकेजिवंतआणिचटकदारआहे,कीतेअवलोकितानावाचकहसावानिरडावा…’

GENRE
Fiction & Literature
RELEASED
1958
August 1
LANGUAGE
MR
Marathi
LENGTH
112
Pages
PUBLISHER
Mehta Publishing House
SELLER
Mehta Publishing House Private Limited
SIZE
1.7
MB

More Books by RANJEET, DESAI

श्रीमानयोगी SHRIMAN YOGI श्रीमानयोगी SHRIMAN YOGI
1968
SWAMI SWAMI
1934
KAMODINI KAMODINI
1978
KANCHANMRUG KANCHANMRUG
1991
KATAL KATAL
1905
PRATIKSHA PRATIKSHA
1994