• $1.99

Publisher Description

उच्चजीवनमूल्यांचंमहत्त्वठसवणार्याआदर्शकथा,"मध्यरात्र`हामराठीसाहित्यातीलश्रेष्ठलेखककै.वि.स.खांडेकरयांचाकुमारवयातीलमुलांसाठीचाकथासंग्रह.मात्रयातीलकथाप्रौढांनाहीअंतर्मुखकरूनआपलेविचारआणिकृतीतपासूनपाहायलाउद्युक्तकरतात.मुलांवरलहानपणापासूनघरातलीवडीलधारीमाणसं,शिक्षक,वाचनयांचेसंस्कारहोतअसतात.त्यातूनत्यांच्यामनावरकाहीमूल्यंठसतात.काहीआदशा|च्याप्रतिमाकोरल्याजातात;परंतुप्रत्यक्षजीवनातजरत्यांनाहीमूल्यंकधीपायदळीतुडवलीगेलेलीदिसली,ज्यांचेआदर्शबाळगलेत्यांच्याप्रतिमांनातडेगेले,तरत्यांचंमनोविश्वडळमळूलागतं....सगळंचचांगलंंखोटंअसतंका?...ढोंगअसतंका?...मगखरंकाय?...अशावेळीअंधारातल्याप्रकाशरेखेसारखंहळूचकुणीतरीत्यांचंबोटधरूनत्यांनावाटदाखवतं!!वि.स.खांडेकरयांनीआपल्याकथांतूननेमकंहेचसाधलंआहे.कधीतेअतिशयबालसुलभ,सहजशैलीतअशाभांबावलेल्यामुलांनासावरतातवयोग्यमार्गदाखवतात;कधीरूपककथांतूनजीवनातल्याचिरंतनमूल्यांशीत्यांचीगाठघालूनदेतात;तरकधीहसतहसतजीवनाचंसारसांगतात.

GENRE
Fiction & Literature
RELEASED
1976
January 1
LANGUAGE
MR
Marathi
LENGTH
45
Pages
PUBLISHER
Mehta Publishing House
SELLER
Sunil Mehta
SIZE
2.2
MB

More Books by V.S. Khandekar