MARATHI SAHITYA - SAMAJ ANI SANSKRUTI

    • $1.99
    • $1.99

Publisher Description

'मराठीसाहित्य,समाजआणिसंस्कृती’हाडॉ.आनंदयादवयांचातिसरासमीक्षाग्रंथ.याग्रंथातत्यांनीमराठीसाहित्याचामराठीसमाजाशीआणिसंस्कृतीशीकोणकोणत्याप्रकारचासंबंधअसतो,त्यासंबंधातूनकोणकोणतेवाङ््मयीनप्रश्नउपस्थितहोतात,त्याप्रश्नांनाकोणकोणत्यादृष्टीनेसामोरेजावेलागते,याचीमीमांसामराठीसाहित्यातीलवस्तुस्थितीच्याआधारेकेलेलीआहे.यामीमांसेतूनचआधुनिकमराठीसाहित्याचेआरंभापासूनतेअगदीआजच्यावर्तमानवास्तवापर्यंतचेसामाजिक,सांस्कृतिकववाङ्मयीनस्वरूपआपल्यामनासमोरस्पष्टपणेउभेराहते.याअंगानेमराठीसाहित्याच्यामर्यादाववैशिष्ट्येस्पष्टहोतानाजाणवतात.

GENRE
Professional & Technical
RELEASED
1985
January 1
LANGUAGE
MR
Marathi
LENGTH
223
Pages
PUBLISHER
Mehta Publishing House
SELLER
Mehta Publishing House Private Limited
SIZE
2.4
MB

More Books by Anand Yadav

1990
2012
2012
1981
2010
2012