MRUTYU MAZYA UMBARTHYASHI

    • $2.99
    • $2.99

Publisher Description

‘‘मृत्यूच्याहातातकसलंसंफर्मानआहे.आजत्यायादीतकुणाचीनावंआहेतकुणासठाऊक!’’...मृत्यू...अटळसत्य...धडकीभरवणारं,वाईट,खिन्नमानलंजाणारंवास्तव.जीवनातीलयामूलभूतवास्तवाकडंपाहण्याचेनिरनिराळेदृष्टिकोनआढळतात.कुणीमृत्यूहाशेवटमानतं.कुणीनव्याजीवनाचाआरंभ,तरकुणीमृत्यूहाफक्तदेहरुपीवस्त्राचात्यागमानतात.कुणालामृत्यूम्हणजेअस्तित्वशून्यतावाटते;तरकुणालाअंतिमपूर्णविराम...पणदेहाचीचेतनासंपलीकी,मनाचीहीसंपते?आत्माम्हणजेकाय?तोकुठंअसतो?जाणिवांचंकायहोतं...असेकितीतरीप्रश्नअनुत्तरीतचराहतात.मृत्यूम्हणजेआघात,वियोग,क्लेष,दु:ख,रडारडीअसाहाविषयगहनगंभीरमानलाजातो.मात्रयामृत्यूलेखसंग्रहातबुद्धिप्रामाण्यवादीलेखकाचेमृत्यूविषयकविचारखुसखुशीतशैलीतवरोखठोकबाण्यानंप्रकटझालेआहेत.तसंचकाहीविलक्षणप्रतिभावंतांवरत्यांनीलिहिलेल्यामृत्यूलेखांतूनत्यात्याव्यक्तित्वांचेविविधरंगीपदरवाचकालाअस्वस्थकरतात,हसवतात,डोळेदिपवतात;तरकधीअंतर्मुखकरतात.

GENRE
Biographies & Memoirs
RELEASED
2007
January 1
LANGUAGE
MR
Marathi
LENGTH
164
Pages
PUBLISHER
Mehta Publishing House
SELLER
Mehta Publishing House Private Limited
SIZE
1
MB

More Books by Khushwant Singh

1987
2013
2014
1991
2018
2018