NANAK SANSARI SANYASTA

    • $2.99
    • $2.99

Publisher Description

‘सुरति’म्हणजेस्मरणातलंसातत्य.मण्यांतल्याधाग्यासारखं.तुम्हीसंसारातसर्वकाहीकरतरहा;पणपरमात्म्याचंस्मरणठेवा.उठा,बसा,खा,काहीहीकरा;पणसंसारातूनपळूनजाऊनका.पळूनगेल्यानेकाहीहीहोतनाही.संसाराच्याजाळ्यातचत्याचंस्मरणहवं.लोकसंसारसोडूनजंगलात,हिमालयातजाऊनबसतातआणितिथेत्यांनात्यांचासंसारआठवतराहतो.लहानमुलंदगड-धोंडेगोळाकरतात.तुम्हीत्यांनाम्हणता,‘कायहावेडेपणा?’पणमगतुम्हीतरीदुसरंकायकरतआहात?तुम्हीवेगळंकायगोळाकरतआहात?

GENRE
Health, Mind & Body
RELEASED
2015
January 1
LANGUAGE
MR
Marathi
LENGTH
170
Pages
PUBLISHER
Mehta Publishing House
SELLER
Mehta Publishing House Private Limited
SIZE
2.4
MB

More Books by OSHO

2016
2016
2016
2020
2016
2016