NAVINYACHYA SHODHAT

    • $3.99
    • $3.99

Publisher Description

याप्रश्नांचाशोधघेतानामार्शियायांच्याअसंलक्षातआलंकी,मुळातचयास्त्रियात्यांच्याआतअशांतअसल्यानेत्याआतल्याकोलाहलातचधडपडतराहतात.त्यामुळेत्यांच्यातणावाचंव्यवस्थापनहामुख्यप्रश्ननसूनत्याकोणआहेत,आणित्यांनाआयुष्यातकायकरायचंआहे,हेप्रश्नत्यांच्यासाठीमहत्त्वाचेआहेत.याशोधातूनचयापुस्तकाचीर्नििमतीझालीआहे.यापुस्तकामध्येअशास्त्रियांच्याआशा-आकांक्षा-इच्छायांचाशोधघेण्याचाप्रयत्नकेलाआहे.तसेचखरीउदाहरणंदेऊनत्यांच्याआधारे,स्त्रीदेखीलकशीयशस्वीहोऊशकतेहेपटवूनदिलंआहेत.सर्वांतमहत्त्वाचंम्हणजे,आपल्याआतलीशांतताआणिस्व-ओळखप्राप्तकरण्यासाठीवेगवेगळेमानसिकव्यायामआणिप्रत्यक्षकरूनबघायचेकृती-कार्यक्रमहीयातदिलेआहेत.त्यामुळेहेपुस्तकस्त्रियांनाउद्देशूनलिहिलंअसलं,तरीतेपुरुषांनीहीमर्मदृष्टीदेईल,हेनक्की.

GENRE
Fiction & Literature
RELEASED
2014
January 1
LANGUAGE
MR
Marathi
LENGTH
281
Pages
PUBLISHER
Mehta Publishing House
SELLER
Mehta Publishing House Private Limited
SIZE
1.9
MB

More Books by Marcia Reynolds

2010
2024
2014
2020
2020