• $2.99

Publisher Description

आयुष्यातकाहीप्रसंगआपल्यावरआघातकरतात.एकट्यानंचतेसोसूनपुन्हानव्याउमेदीनंउभंराहायचंअसतं.त्याएकल्याप्रवासाच्यायाव्यथा...यातुमच्याआमच्याकथा.दैनंदिनजीवनातीलहेकवडसे.यातमोठेसंघर्षनाहीतहीचत्यांचीव्यथा.मोठ्याआघातांसाठीमाणसाच्यामनाचीतयारीझालेलीअसतेआणितशाप्रसंगीसावरणारेहीअनेकभेटतात.छोटेछोटेआघातअसंख्यअसतात.तेएकट्यालागाठूनहतप्रभकरतात.त्यातवाटेकरीनसतात.तेएकट्यानेसोसायचे!माणूसथांबतो,शिणूनजातो,खचतो;पणपुन्हासावरतो.तोशीणवटाकुणालाकळतनाही,सावरणंहीसमजतनाही!नव्याउमेदीनं,मागंपाहतपाहतप्रवासचालूअसतो;ठेवावालागतो.त्यावाटेवरच्याव्यथा!त्यांच्यायाकथा.तुमच्याआणिमाझ्याही!!!आयुष्यातकाहीप्रसंगआपल्यावरआघातकरतात.एकट्यानंचतेसोसूनपुन्हानव्याउमेदीनंउभंराहायचंअसतं.त्याएकल्याप्रवासाच्यायाव्यथा...यातुमच्याआमच्याकथा.दैनंदिनजीवनातीलहेकवडसे.यातमोठेसंघर्षनाहीतहीचत्यांचीव्यथा.मोठ्याआघातांसाठीमाणसाच्यामनाचीतयारीझालेलीअसतेआणितशाप्रसंगीसावरणारेहीअनेकभेटतात.छोटेछोटेआघातअसंख्यअसतात.तेएकट्यालागाठूनहतप्रभकरतात.त्यातवाटेकरीनसतात.तेएकट्यानेसोसायचे!माणूसथांबतो,शिणूनजातो,खचतो;पणपुन्हासावरतो.तोशीणवटाकुणालाकळतनाही,सावरणंहीसमजतनाही!नव्याउमेदीनं,मागंपाहतपाहतप्रवासचालूअसतो;ठेवावालागतो.त्यावाटेवरच्याव्यथा!त्यांच्यायाकथा.तुमच्याआणिमाझ्याही!!!

GENRE
Humor
RELEASED
1997
January 1
LANGUAGE
MR
Marathi
LENGTH
94
Pages
PUBLISHER
Mehta Publishing House
SELLER
Sunil Mehta
SIZE
915.9
KB

More Books by V.P KALE