• $1.99

Publisher Description

कावळ्याच्याघरट्यातवाढलेलंकोकिळेचंपिल्लूसुद्धाआपला‘सूर’विसरतनाही.पणचांगल्याघराण्यातवाढलेलीमाणसंकित्येकदामाणुसकीपासूनदूरजातात.माया,ममतात्यांनाजखडूनठेवूशकतनाही.उदासीनपालक,बेजबाबदारशिक्षक,बेतालविद्यार्थीयाजगाचागाडानेणारआहेततरीकुठे?

GENRE
Fiction & Literature
RELEASED
2017
July 1
LANGUAGE
MR
Marathi
LENGTH
66
Pages
PUBLISHER
Mehta Publishing House
SELLER
Sunil Mehta
SIZE
1.5
MB

More Books by RANJEET, DESAI