PLANCHET

    • $3.99
    • $3.99

Publisher Description

जन्मआणिमृत्यूयामधीलप्रवासमाणूसकरतचअसतो.पणयाप्रवासातहीकाहीवेळात्यालागूढत्वजाणवते.पणखरागूढआणिअनाकलनीयप्रवासआहेजन्मापूर्वीचाआणिनंतरचा...यागूढाचेमाणसालाविलक्षणआकर्षणवाटते.त्यालाआणखीआकर्षणवाटतेतेभविष्याचे.आणिएकदायागूढाचेकिंवाभविष्याचेवेधलागलेकी...आणियातूनचजन्मघेतातगूढकथा,संदेहकथा,रहस्यकथा,फॅन्टसीज,कूटकथाआणिभयकथा....आणिइतरअशाचअनेक...माणसांच्यायामनोव्यापारांचेरहस्यउलगडतटिपलेल्यायाकथा...तशाविलक्षणआणिवेगळ्या...

GENRE
Fiction & Literature
RELEASED
2007
November 1
LANGUAGE
MR
Marathi
LENGTH
246
Pages
PUBLISHER
Mehta Publishing House
SELLER
Mehta Publishing House Private Limited
SIZE
2.6
MB

More Books by Snehal Joshi

2009
2017
2012