PLEASURE BOX PART 1

    • $2.99
    • $2.99

Publisher Description

हर्ष,हुंदकेआणिहुंकारयांचाहानजराणा.हानजराणाअसंख्यवाचकांनीकेलेला.रोजकुणाचंनाकुणाचंपत्रदारासमोररांगोळीकाढतयेतं.‘तुम्हीआम्हालाओळखतनाही,पणआम्हीतुम्हालाओळखतो.’यासारख्यापरिचयाच्याठिपक्याठिपक्यांनीरांगोळीप्रगटहोते.रांगोळीकाढणाऱ्याचेहातदिसतनाहीतआणिकधीकधीनावहीकळतनाही.तसंझालंकीआठवतोतोसांताक्लॉझ!पत्रांचीभेटपाठवणारेसांताक्लॉझ!कीत्यांचीभेटमाझ्यादारावरच्याप्लेझरबॉक्सपर्यंतपोहोचवणाराखाकीवेषातलापोस्टमनसांताक्लॉझ?हेकोडंसुटतनाही.जाऊदे!नसुटूदे.संवादाचापूलऐलथडीलाजोडणारीप्रत्येककमानसारख्याचतोलामोलाची.सगळेचसांताक्लॉझ.सांताक्लॉझचीपावलंआताआपोआपऐकूयेतात.तीवेळअचूकसमजते.पणएखादाचदिवसअसाउगवतोकीत्यादिवशीतीचाहूलयेतनाही.ऐनदुपारीयेणारारातराणीचासुगंधत्यादिवशीयेतनाही.

GENRE
Humor
RELEASED
1999
January 1
LANGUAGE
MR
Marathi
LENGTH
205
Pages
PUBLISHER
Mehta Publishing House
SELLER
Mehta Publishing House Private Limited
SIZE
1.8
MB

More Books by V.P KALE

1998
1992
1973
1980
2001
2001