Publisher Description

จิตวิทยาการเมืองเป็นการศึกษารัฐศาสตร์ตามแนวทางจิตวิทยา โดยมีหน่วยการศึกษาคือมนุษย์ จิตวิทยาการเมืองจะให้ความสำคัญกับพฤติกรรมทางการเมือง และจะนำเอาทฤษฎีทางจิตวิทยามาประยุกต์เพื่ออธิบายสาเหตุที่ทำให้พฤติกรรมการเมืองของปัจเจกชนแตกต่างกันออกไป พฤติกรรมการเมืองที่จะถูกหยิบยกขึ้นมาศึกษาในวิชานี้ประกอบด้วย พฤติกรรมของผู้นำ และพฤติกรรมการเมืองรูปแบบต่างๆ

วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. อธิบายศาสตร์ทางด้านจิตวิทยาที่นำมาประยุกต์ใช้กับการเมือง
2. อธิบายและวิเคราะห์ลักษณะของพฤติกรรมทางการเมืองและเปรียบเทียบพฤติกรรม
ทางการเมืองรูปแบบต่างๆ
3. อธิบายและวิเคราะห์ลักษณะและพฤติกรรมของผู้นำทางการเมืองประเภทต่างๆ
4. ประยุกต์ใช้จิตวิทยาการเมืองกับการวิเคราะห์ปรากฏการณ์ทางการเมือง

GENRE
Politics & Current Events
RELEASED
2018
November 26
LANGUAGE
TH
Thai
LENGTH
29
Pages
PUBLISHER
Ram Jotikut
SELLER
Ram Jotikut
SIZE
3.5
MB