• $2.99

Publisher Description

‘पुलं’चेजीवनहीएकआनंदयात्राआहे.आपल्याबहुरूपीव्यक्तिमत्त्वातून,आपल्याविविधकलाकृतींद्वारात्यांनीसाऱ्यांनानिखळआनंददिला.विदूषक,गायकआणिलेखकयातीनभूमिकावठवूनसर्वांचेमनोरंजनकरण्यातपु.ल.आनंदमानत.प्रवासवर्णने,व्यक्तिचित्रे,चरित्रे,एकांकिका,नाटके,पटकथाअशाविविधअंगांनीत्यांनीआपलीलेखनकलाफुलविली.नातवापासूनआजीपर्यंतसाऱ्यांनाआनंदितकरणारेपु.लं.चेकिस्सेयापुस्तकातवाचायलामिळतात.‘पुलं’चेसाहित्यवजीवनयावरचीव्याख्यानेव‘पुलं’नीसंगीतबद्धकेलेलीगाणीअसाकार्यक्रमभुर्केदाम्पत्यसादरकरत.कार्यक्रमझाल्यावरलोक‘पुलं’च्याआठवणीसांगत.याआठवणीत्यांनीशब्दबद्धकेल्या.सिनेदिग्दर्शकरामगबालेआणिपंडितभीमसेनजोशीयांच्याकडूनही‘पुलं’च्याकाहीआठवणीत्यांनाऐकायलामिळाल्या.श्यामभुर्केयांचेलिखाणविनोदीअंगानेजाणारेआहे.कुठूनहीकिस्सेवाचायलाघेतलेतरीवाचकांनापु.लं.च्यासंगतीतकाहीकाळआनंदातघालविल्याचाप्रत्यययेईल.पु.लं.चेगुडघेदुखतहोते.ढगभरूनआलेकीगुडघेदुखीवाढे.यावरतेगमतीतम्हणत,‘नभमेघांनीआक्रमिलेहेगाणेरेडिओवरलागलेतर‘नकोतेढग’म्हणूनमीरेडिओचीकळफिरवितअसे.‘मेघदूता’मध्येतरढगइतक्यावेळायेतातकी‘मेघदूत’वाचण्याचंमीबंदकेलंय.सध्या‘मेघदूत’हाफरेटमध्येविकायलाकाढलंय!एकंदरीतयागुडघेदुखीपुढेमीगुडघेटेकलेत.’कानांनाऐकूकमीयायलालागलंयअसंनम्हणतातेम्हणतात-‘हल्लीकानमाझंऐकतनाहीत!’ब्लडप्रेशरचात्रासवाढलायसांगतानाम्हणणार,‘नकोत्यावयातरक्तउसळतंय.’अशाअनेकचटकदारकिस्सेवाचनाच्याआनंदडोहातबुडीमारण्याचेसुखघेण्याचीसंधीयापुस्तकाद्वाराश्यामभुर्केयांनीवाचकांनाउपलब्धकेलीआहे.

GENRE
Biographies & Memoirs
RELEASED
2007
February 1
LANGUAGE
MR
Marathi
LENGTH
85
Pages
PUBLISHER
Mehta Publishing House
SELLER
Sunil Mehta
SIZE
1.7
MB

More Books by SHYAM BHURKE