• $16.99

Publisher Description

<p>Python to j?zyk programowania z ponad 20-letni? histori?. Opracowany na pocz?tku lat 90. ubieg?ego wieku, b?yskawicznie zdoby? sympati? programistów. Jest u?ywany zarówno do pisania przydatnych skryptów czy ma?ych narz?dzi, jak i do pracy nad du?ymi projektami. Korzysta z automatycznego zarz?dzania pami?ci? oraz pozwala na podej?cie obiektowe i funkcyjne do tworzonego programu. Wokó? j?zyka Python skupiona jest bardzo silna spo?eczno?? programistów.</p><p>Ta ksi??ka to sprawdzone ?ród?o informacji na temat Pythona i jego najcz?stszych zastosowa?. Nale?y ona do cenionej serii „Receptury”, w której znajdziesz najlepsze sposoby rozwi?zywania problemów. Przekonaj si?, jak wydajnie operowa? na strukturach danych, ?a?cuchach znaków, tek?cie i liczbach. Zobacz, jak korzysta? z iteratorów i generatorów. Ponadto naucz si? tworzy? w?asne klasy i funkcje oraz sprawd?, jak uzyska? dost?p do plików i sieci. Te i dziesi?tki innych receptur opisano w tej ksi??ce. To obowi?zkowa pozycja na pó?ce ka?dego programisty pracuj?cego z j?zykiem Python.</p><p>Dzi?ki tej ksi??ce:</p><ul><li>poznasz podstawy j?zyka Python</li><li>rozwi??esz w optymalny sposób najcz?stsze problemy</li><li>napiszesz program korzystaj?cy z puli w?tków</li><li>b?dziesz lepszym programist? Pythona!</li></ul><h4>Najlepsze rozwi?zania typowych problemów!</h4>

GENRE
Computers & Internet
RELEASED
2014
January 7
LANGUAGE
PL
Polish
LENGTH
600
Pages
PUBLISHER
Helion
SELLER
O Reilly Media, Inc.
SIZE
5.2
MB

More Books by David Beazley & Brian K. Jones