Publisher Description

Svenskt Näringsliv rekryteringsenkät genomförs ungefär vartannat år. Med svar från nära 7 500 arbetsgivare ger den en bra bild av företagens utmaningar avseende kompetensförsörjning.

Årets undersökningen visar att andelen företag som har försökt rekrytera medarbetare stiger något jämfört med 2012. Det indikerar att arbetskraftsbehovet har ökat i takt med att ekonomin stärkts.

Det är framförallt i de mindre företagen där förändringen är störst. Företagen med 1–4 anställda såväl som de företag som har 5–9 medarbetare har i ökad utsträckning försökt rekrytera medarbetare. Det tyder på en tillväxtvilja
hos småföretagen och att efterfrågan i ekonomin har stärkts.

Drygt hälften av företagen uppger att det har varit svårt att rekrytera medarbetare och fortfarande misslyckas nästan vart femte rekryteringsförsök. Att företagen har svårt att rekrytera får konsekvenser för deras möjligheter att växa
och möta marknadens efterfrågan. Företag tvingas tacka nej till order, dra ner på produktion eller skjuta på planerad expansion på grund av rekryteringssvårigheterna.

Mot bakgrund av att en ökande andel av de arbetslösa bedöms stå långt från arbetsmarknaden ökar behovet av inträdesjobb, där kraven på gedigen utbildning och/ eller yrkeserfarenhet inte är så höga. Fler inträdesjobb skulle öka chanserna för många
arbetslösa att få jobb.

Den främsta förklaringen till att företagen har svårt att rekrytera och att vissa rekryteringar helt misslyckas beror på att det är brist på personer med rätt yrkeserfarenhet.

GENRE
Nonfiction
RELEASED
2014
April 30
LANGUAGE
SV
Swedish
LENGTH
26
Pages
PUBLISHER
Svenskt Näringsliv
SELLER
Publit Sweden AB
SIZE
2.1
MB

More Books by Svenskt Näringsliv