SATTANTAR SATTANTAR

SATTANTAR

    • $1.99
    • $1.99

Publisher Description

काळाप्रमाणेचसंघर्षहीसततवाहतचअसतो.त्यालाखंडअसानसतोच.असलीच;तरभरतीअसते,पूरअसतो.जेव्हा-जेव्हाखाणारीतोंडंभरमसाटवाढतात,गर्दीहोते,तेव्हा-तेव्हासंघर्षबळावूनउठतो.जेव्हाउपलब्धअन्नात,भूमीतवाटेकरीनिर्माणहोतात,तेव्हासंघर्षउचलखातो.जेव्हाअस्थिरतानिर्माणहोते,एखादीजातधोक्यातयेते,बाहेरूनपरकंकोणीयेतंआणिबंदिस्तटोळीतघुसूपाहतं,तेव्हासंघर्षउतूजातो.ज्यांनाबोलतायेतं;तेहाराग,उद्दामपणा,संघर्ष’शब्दांतूनदाखवतात.ज्यांनाबोलतायेतनाही,त्यांचेराग-लोभ,प्रेमहावभावांतून,स्पर्शातूनचसांगितलेजातात.संघर्षपेटलाकी,शस्त्रास्त्रंवापरलीजातात.ज्यांनाशस्त्रास्त्रंमाहीतचनसतात,तेसुळे,नखंवापरतात.संघर्ष’सर्वत्रभरूनराहिलेलाअसतो.

GENRE
Fiction & Literature
RELEASED
1982
July 1
LANGUAGE
MR
Marathi
LENGTH
69
Pages
PUBLISHER
Mehta Publishing House
SELLER
Mehta Publishing House Private Limited
SIZE
2.6
MB

More Books by Vyankatesh Madgulkar

SITARAM EKNATH SITARAM EKNATH
2013
PUDHACHA PAUL PUDHACHA PAUL
1995
SARVA SARVA
1994
PRAVAS EKA LEKHAKACHA PRAVAS EKA LEKHAKACHA
1994
PARVACHA PARVACHA
1994
PARITOSHIK PARITOSHIK
1982