SHANTARAM

    • $9.99
    • $9.99

Publisher Description

दूरदेशाहूनआलंहोतंएकगोरंपाखरू.पळूनआलंहोतं.तुटलंहोतंमाणसांपासून...मातृभूमीपासून...जगण्यापासूनच!मागावरअसलेलेपोलीसआणिस्वत:च्याडागाळलेल्याआयुष्याचीलाजवाटणारंमनयापासूनत्यालापळूनजायचंहोतं...लपूनराहायचंहोतं.तेउतरलंहोतंमुंबईत.अंधारी,काळी,कलकलाटाचीदुनिया.पिचलेली...तरीहीताठउभ्याकण्याची!क्षणातनरडीचाघोटघेणारी,क्षणातप्रेमाचीपाखरघालूनपोटाशीकवटाळणारीदुनिया!घरसुटलेलं,कुटुंबतुटलेलं,जिवलगदुरावलेले,अशाशून्यअवस्थेतभिरभिरणारंतेएकुटपाखरूशिरलंमुंबईच्याकुशीत.–आणिबघताबघतासारंबदललं.एकनवीचदुनियाउलगडतगेली.प्रेमाचापाऊस...द्वेषाचाजाळ...विश्वासघाताचेसुरे...रहस्यांचंचक्रव्यूहआणिगुपितांच्यागुहा!शरीरसुखाच्याउफाळत्यालाटांवरनाचणाराउत्कटप्रणयआणितुरुंगाच्याअंधारकोठडीतलारक्तरंजितछळ.जगण्याच्यालढाईतधगधगणा-याझोपड्याआणिपंचतारांकितहॉटेलातलंथंडगारऐश्वर्य.अंडरवल्र्डमधल्याटोळीयुद्धांच्याचिखलातरुजलेलीतत्त्वज्ञानाचीकमळंआणिबॉलीवुडच्याझगमगाटाआडचासुन्नअंधार.याकहाणीतकायनाही?तिच्यापोटाशीआहेपंखांवरखिळेठोकणा-यानियतीलाझुगारून,जगण्याचाअर्थशोधतभिरभिरणारंएकपाखरू,त्याच्यापंखांवरचेप्रेमाचेरंगआणिएकशहर–मुंबई.

GENRE
Fiction & Literature
RELEASED
2012
January 1
LANGUAGE
MR
Marathi
LENGTH
1,568
Pages
PUBLISHER
Mehta Publishing House
SELLER
Sunil Mehta
SIZE
14.9
MB

More Books by Gregory David Roberts

2004
2009
2012
2016
2016
2016