SHISTICHA BALI

    • $1.99
    • $1.99

Publisher Description

‘इन्डॉमिटेबल’युद्धनौकेवरीलखलाशीबिलीबडलात्याचेसहकारीअडचणीतआणतअसतात.जॉनक्लॅगार्टहानिशाणखात्याचाप्रमुखयासगळ्याप्रकारामागेआहे,असंयायुद्धनौकेवरचाअनुभवीपणवयस्करखलाशीलास्कर,बिलीलावारंवारसांगतो;एकेदिवशीअगदीसहजपणेजॉनचंखरंरूपबिलीच्यासमोरयेतं.कायहोतंतेव्हा?

GENRE
Fiction & Literature
RELEASED
2019
February 1
LANGUAGE
MR
Marathi
LENGTH
60
Pages
PUBLISHER
Mehta Publishing House
SELLER
Mehta Publishing House Private Limited
SIZE
1.1
MB

More Books by Herman Melville

1851
2008
1998
1851
2017
1924