• $1.99

Publisher Description

‘इन्डॉमिटेबल’युद्धनौकेवरीलखलाशीबिलीबडलात्याचेसहकारीअडचणीतआणतअसतात.जॉनक्लॅगार्टहानिशाणखात्याचाप्रमुखयासगळ्याप्रकारामागेआहे,असंयायुद्धनौकेवरचाअनुभवीपणवयस्करखलाशीलास्कर,बिलीलावारंवारसांगतो;एकेदिवशीअगदीसहजपणेजॉनचंखरंरूपबिलीच्यासमोरयेतं.कायहोतंतेव्हा?

GENRE
Fiction & Literature
RELEASED
2019
February 1
LANGUAGE
MR
Marathi
LENGTH
60
Pages
PUBLISHER
Mehta Publishing House
SELLER
Sunil Mehta
SIZE
1.1
MB

More Books by Herman Melville